Ogólne zasady konkursu

Regulamin

Jury

Głosuj na przepis!

 

REGULAMIN KONKURSU
„Ekonomia gastronomia”

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sarabandy 24 c, 02-868 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, pod numerem KRS – 0000038853, kapitał zakładowy i wpłacony: 96 300,00 PLN

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla blogerów kulinarnych zwanych dalej Uczestnikami. Konkurs związany jest z książką „Ekonomia Gastronomia” autorstwa
Allegry McEvedy i Paula Merretta
3.  Konkurs składa się z 2 etapów: 12 marca - 15 kwietnia - Akcja kulinarna z portalem www.Durszlak.pl 
23 kwietnia - 13 maja - głosowanie na stronie www.ekonomiagastronomia.nk.com.pl
4. Zadanie konkursowe brzmi: Wymyśl i opracuj przepis według zasad Ekonomii Gastronomii. Zasady znajdziesz na stronie: www.ekonomiagastronomia.nk.com.pl oraz na stronie www.durszlak.pl
5. Dane osobowe uczestników promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie Zleceniodawcy konkursu www.ekonomiagastronomia.nk.com.pl  oraz na stronie www.durszlak.pl .
7. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz członkowie ich rodzin, tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie blogerzy zajmujący się tematyką kulinarną.
4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Konkurs polega na przygotowaniu autorskiego przepisu według zasad Ekonomii Gastronomii zamieszczonych na www.ekonomiagastronomia.nk.com.pl oraz na stronie www.durszlak.pl

Aby zgłosić przepis należy:
a) umieścić go na swoim blogu i zgłosić go do akcji prowadzonej na www.durszlak.pl  do dnia trwania I etapu konkursu, czyli do dnia 15 kwietnia 2012.
2. Poprzez zgłoszenie przepisu do Konkursu w sposób wyżej określony, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść i forma każdej z zamieszczonych  wypowiedzi  konkursowych  nie  narusza  przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia każdej z wypowiedzi konkursowych.
3. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się umieścić na swoim blogu banner konkursowy, który będzie można pobrać na stronie www.durszlak.pl , który będzie przekierowywał do strony  www.durszlak.pl z zasadami konkursu. Banner musi pozostać na blogu do zakończenia pierwszego etapu Konkursu. Piętnaście osób które zakwalifikują się do finału będą zobowiązane zamieścić na blogu kolejny banner przekierowujący do strony www.ekonomiagastronomia.nk.com.pl i zachęcający do głosowania na poszczególnych uczestników.
4. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu go
przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienie wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwróci całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na korzystanie z autorskich praw do zgłoszonego przepisu przez Organizatora konkursu i Zleceniodawcę, w sytuacji gdy ich przepisy zostaną nagrodzone, bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, publikacja w Internecie na
następujących stronach:  www.nk.com.pl   oraz  www.facebook.pl   - fanpage o nazwie Wydawnictwo Nasza Księgarnia oraz na stronie: www.ekonomiagastronomia.nk.com.pl i www.durszlak.pl  
6. Powyższa zgoda jest równoznaczna z przekazaniem praw autorskich w zakresie, jak wyżej, w zamian za otrzymaną nagrodę w konkursie.   

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców w I i II etapie konkursu.

1. W pierwszym etapie Konkursu finalistów wybiera jury konkursowe.
2. Konkurs składa się z 2 etapów:
a) I etap trwa od 12 marca - 15 kwietnia 2012. Po I etapie Konkursu jury wyłoni 15 finalistów.
b) II etap trwa od 23 kwietnia - 14 maja 2012 i polega na głosowaniu na wybrany przepis finalisty na stronie www.ekonomiagastronomia.nk.com.pl
3. W skład jury:
a) I etapu wchodzą: Lidia Popiel, Karolina Domagalska, Grzegorz Łapanowski, Maria Gosiewska
Skład jury może ulec zmianie, o czym organizator konkursu poinformuje na stronie internetowej www.ekonomiagastronomia.nk.com.pl
4. Ocenie w konkursie podlegać będą: zgodność receptury z zasadami Ekonomii Gastronomii, jakość przepisu (język, stylistyka, dokładność opisania czynności), kreatywność. Estetyka przedstawionego przepisu.
5. W II etapie o wygranej zadecyduje liczba oddanych na wybrany przepis  głosów(głosowanie na finałową 15stkę przy pomocy mechanizmu do głosowania) 
6. Organizator do dnia 22.04.2012 r. zawiadomi laureatów I etapu o przejściu do kolejnego etapu kontaktując się z nimi telefonicznie lub wysyłając wiadomość na adres email wskazany
przez uczestnika.
7. W przypadku odmówienia udziału w II etapie konkursu laureat traci
prawo do nagrody.
8.Organizator ma prawo do zastąpienia tego laureata innym uczestnikiem konkursu.
9. Zwycięzca  zostanie wyłoniony w II etapie Konkursu na podstawie głosów internautów.

§ 5. Nagrody.

  1. 15 finalistów otrzyma książkę „Ekonomia Gastronomia”
  2. Nagrodą dla zwycięzcy II etapu jest udział w kampanii społecznej i promocyjnej książki „Ekonomia Gastronomia”:

a. wystąpienie w filmie reklamującym książkę oraz zachęcającym do niemarnowania jedzenia (film będzie szeroko dystrybuowany w sieci przy udziale partnerów i patronów medialnych książki, stron internetowych, kanałów youtube, FB. Zwycięzca wystąpi w roli eksperta. W innych filmach reklamowych tej samej kampanii planowany jest udział: Lidii Popiel, Karoliny Domagalskiej, Grzegorza Łapanowskiego, Marii Gosiewskiej.
b. możliwość zamieszczenia adresu bloga na następujących nośnikach:
- 20 bilbordów zewnętrznych w Warszawie
- reklamy na stronach i w portalach patronów, partnerów i innych
- bannery na stronach i w portalach patronów i partnerów i innych
Na niektórych nośnikach będzie również możliwość umieszczenia zdjęć przepisów blogera.
c. możliwość  występów w mediach, które są patronami konkursu oraz w innych, w których Organizator będzie reklamował książkę.
d. aktywny udział w konferencji prasowej książki, która odbędzie się w miejscu i czasie ustalonym przez Organizatora. Zwycięzca będzie miał możliwość zaprezentowania swojego przepisu i umieszczenia reklamy bloga na ekranie.
e. Zwycięzca otrzyma od Organizatora pakiet książek o wartości 1000 złotych netto.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego
uczestnika Konkursu numeru telefonu oraz adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 6.  Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być składane na piśmie pod
adresem: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” Sp. z o.o., 02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 24c.
2. Wydawnictwo w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie
poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika stanowiska Wydawnictwa, Uczestnik może
dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

§7.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Uczestnicy będą powiadamiani o modyfikacjach drogą mailową z zastrzeżeniem § 4 pkt.4. Niewyrażenie zgody na zmianę regulaminu w terminie 3 dni od przesłania przez Organizatora informacji oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na dokonane zmiany.